Home

Home

Kaebuse esitamine

* Ostjal on õigus puudusega kauba puhul esitada Müüjale kaebus garantii aja jooksul alates ostmise kuupäevast.
* Puuduse avastamisel tuleb viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 kuu jooksul alates puuduse avastamisest, teavitada sellest Müüjat.
* Kui Müüjal on põhjust kahelda selles, kas tootel ilmnenud viga on tingitud tootmispraagist või tarbija süül, tõendatakse vea tekke põhjused ekspertiisis.
* Esimese kuue kuu jooksul pärast ostu sooritamist on puuduste tekkimise põhjuste tõendamise kohustus Müüjal.
* Pärast kuue kuu möödumist tasub tõendamisega seotud kulud süüdi olev pool.
* Kauba puuduse kõrvaldamisega seoses tekkinud kulutused (posti-, veo-, tööjõu- ja materjalikulu) tasub Müüja.
* Kaebuste vastuvõtmise aluseks on Müüja poolt väljastatud arve/saateleht. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on Müüjal õigus keelduda tasuta garantiiremondist.

 

1. Garantiiaeg

1.1. Müüja vahendab müüdud kaupadele tootja garantiid.
1.2. Müüja on kohustatud lubatud perioodil kõrvaldama defektid, mida tootja määratleb oma garantiitingimustes.
1.3. Garantiiaeg hakkab kehtima kauba väljastamise saatedokumendi kuupäevast.
1.4. Garantiiajal teostatud garantiihooldused garantii kehtivust ei pikenda.

2. Garantii teostus

2.1. Garantiihoolduse teostamise aluseks on Müüja poolt väljastatud arve/saateleht ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on Müüjal õigus keelduda tasuta garantiiremondist.

3. Garantii alla ei kuulu:

3.1. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud juhuslikust või tahtlikust vigastamisest või seadme sisemusse sattunud võõrkehadest (kõrvalised esemed, vedelikud, putukad, üleliigne tolm jne.).
3.2. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine, seadme elektroonika kahjustused, mittekorras pistikupesad, elektri- ja telefonivõrgu ülepingest ning katkestustest tekitatud kahjustused jne.).
3.3. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.
3.4. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud teenindusest või modifikatsioonist, mida on teostanud Müüja poolt mittevolitatud isik.
3.5. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutamisest ja kasutamisjuhendi nõuete eiramisest.
3.6. Ekspluatatsioonihäired, mis on tekkinud äikese või mõne muu loodusjõu tagajärjel.
3.7. Garantii alla ei kuulu liikuvate mehaaniliste detailide kulumine.